NemVanThanh.vn có thể yêu cầu xác minh và đề nghị quý khách cung cấp thêm thông tin trước khi chấp nhận đơn hàng của quý khách.

NemVanThanh.vn có quyền từ chối đơn hàng của quý khách với bất kỳ lý do không hợp lệ nào đó của đơn hàng mà NemVanThanh.vn xác định được. 

NemVanThanh.vn có quyền từ chối hoặc hủy các đơn hàng cho dù đơn hàng đã được xác nhận và quý khách đã thực hiện thanh toán hay chưa. Trong trường hợp quý khách đã thanh toán cho việc mua hàng và đơn hàng của quý khách bị hủy, NemVanThanh.vn sẽ nhanh chóng hoàn trả lại toàn bộ số tiền mua hàng vào lại tài khoản của quý khách.